Skip links

Privacyverklaring Service Reparatie Punt

Service Reparatie Punt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Gegevens Service Reparatie Punt

Wij zijn een bedrijf actief in het uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden aan diverse soorten voertuigen. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Service Reparatie Punt
Mercuriusstraat 21A
3133 EM Vlaardingen
Tel. 085 760 25 53
vlaardingen@servicereparatie.nl
 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Service Reparatie Punt verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn particuliere klanten en relaties, contactpersonen bij zakelijke klanten en relaties, medewerkers, of contactpersonen bij onze eigen zakelijke dienstverleners.

Ook verwerken wij persoonsgegevens in opdracht van derden, zonder zelf het doel of de middelen van de verwerking te bepalen. Wij krijgen deze persoonsgegevens in dat geval aangereikt van onze opdrachtgever en voeren louter op basis van diens instructies een bepaalde verwerking uit.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

  • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en dus uitvoering te geven aan gesloten overeenkomsten;
  • voor zover dat nodig is om overeenkomsten tot stand te brengen, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte;
  • om het aanbod van onze producten en diensten beter aan te sluiten op de voorkeuren van u als (potentiële) klant;
  • omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties;
  • en in een voorkomend geval omdat we dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor het doen van onze belastingaangifte.

Indien nodig, kunnen wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Alleen indien dit noodzakelijk is in verband met de bovenstaande doelen en gronden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze informatie kan onder meer bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens (waaronder e-mail en telefoonnummer), bankrekeningnummer(s), BSN, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website en andere persoonsgegevens die benodigd zijn in verband met de bovenstaande  doelen en gronden. U kunt van ons als verwerkingsverantwoordelijke verwachten dat wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is. 

Beveiliging

Service Reparatie Punt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door ons verwerkte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vlaardingen@servicereparatie.nl.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Service Reparatie Punt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na afronding van een overeenkomst worden de persoonsgegevens die in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog nacontact plaats kan gaan vinden. Persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier op onze website bewaren wij maximaal gedurende één jaar, tenzij u toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Service Reparatie Punt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren. Er vindt in geen geval doorgifte van persoonsgegevens plaats naar landen buiten de Europese Unie, zonder dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Service Reparatie Punt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Service Reparatie Punt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Service Reparatie Punt) tussen zit.

Website

Service Reparatie Punt gebruikt op haar website functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander device. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: //veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sociale media

Wij maken gebruik van sociale media (Facebook e.d.). Indien wij persoonsgegevens op onze sociale media-accounts plaatsen, gebeurt dat altijd ter verwezenlijking van de doelen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Op berichten die derden op onze sociale media-accounts plaatsen hebben wij geen directe invloed en daarvoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid. Mocht u op onze sociale media-accounts ongewenst persoonsgegevens van uzelf tegenkomen, neem dan contact met ons op. Gegevens die u zelf publiceert op een van onze social media-accounts kunnen bovendien (automatisch) worden verwerkt door de betreffende social media-providers. Dit spreekt voor zich, maar wij vinden het toch goed u hier nog eens op te wijzen.

Hyperlinks naar andere websites

Op onze website en/of sociale media-accounts kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Service Reparatie Punt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen door Service Reparatie Punt.

Rechten van betrokkenen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging bij ons indienen.  Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een bezwaar toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen hebt bij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.

U kunt uw verzoek of bezwaar richten aan vlaardingen@servicereparatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het bericht van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-02-2023.